Fonde

Om Fond ansøgning

På denne side er der informationer om fonde, der bl.a. yder støtte til mennesker med økonomiske, fysiske og/eller psykiske udfordringer.

Ansøgning generelt

Generelt ønsker fondene:

 • Beskrivelse af formål for ansøgningen.
 • Oversigt over faste indtægter og udgifter.
 • Seneste årsopgørelse fra SKAT.
 • Udtalelse fra læge, psykiater eller psykolog, som understøtter dit formål for ansøgningen.
  Denne udtalelse behøver ikke være særlig uddybende, og kan ofte laves gratis.
 • At vide om du har søgt støtte hos andre fonde.

Fonde har penge som er direkte afsat til specifikke formål og målgrupper.

De vil oftest blot sikre sig at:

 • Du er i deres målgruppe.
 • Du ønsker at bruge midlerne til noget fornuftigt.

Sværere er det faktisk ikke.

Eksempler på godkendte ansøgninger

Jascha Fonden

Hovedtelefoner
Psykolog

Egen læge

Nogle få fonde kræver at din læge/psykiater laver ansøgningen for dig.

Svar på støtte

Fondene gennemgår ansøgninger ca. én gang i kvartalet. Derfor vil der være en vis ventetid inden man får svar.

Forvent mindst fire uger, og op til fire måneder før svar.

Søg igen?

Har du fået støtte, vil der oftest gå minimum 12 mdr., før du kan søge støtte igen fra samme fond.

Nogle fonde vil kun støtte én gang.

Søg flere fonde?

Søger du flere fonde, kan det have indflydelse på om den enkelte fond vælger at støtte dig.

Skulle de alligevel tildele dig støtte, kan det have indflydelse på støttens størrelse.

Læs også

Fonde

Autisme Spektrum Forstyrrelse

ASF-Legat

Fondens formål er at støtte unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) i store byer (Frederiksberg, København, Odense og Aarhus kommune) til anskaffelse af støjreducerende høretelefoner.

Mangler du midlerne til et par støjreducerende høretelefoner?

Hvis du er ung med autisme / autist i alderen 13-25 år, og bor i enten København, Frederiksberg, Odense eller Århus kommuner, så har du mulighed for at søge et legat, der yder midler til netop støjreducerende høretelefoner…

…Bestyrelsen bag ved legatet ønsker at være anonyme. Og vi er derfor blevet kontaktet og spurgt om vi ønsker at formidle muligheden for at søge legatet. Hvilket vi rigtig gerne ville. Det betyder at det ikke er Autisme Ungdom der står bag dette legat, og vi har derfor ikke været med til fastsætte målgruppen for legatet.

https://www.facebook.com/AutismeUngdom/
ASF-Legat støtter / støtter ikke

Legatet er på 1.000,00kr til køb af støj-reducerende hovedtelefoner.

Det er et krav at du vedhæfte dokumentation for din diagnose, eks. med lægeerklæring eller diagnosepapir.

Læs mere og ansøg her:

https://www.legatbogen.dk/legat-nummer-9/stoetteomraade/27991

Værdigt trængende m.fl.

Jascha Fonden

Jeg søgte Jascha Fonden (eksempler på godkendte ansøgninger) til køb af støj-reducerende hovedtelefoner. 

En anden ansøger fik 10.000,00 kr. til psykologhjælp.

Læs mere her:

https://jaschafonden.dk/

Susi & Peter Robinsohns Fond

Susi og Peter Robinsohns Fond har til formål at yde økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v. for børn og unge, der lever under belastende og uværdige forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige.

Jeg søgte selv denne fond, da jeg manglede penge til en ny bærbar computer.

Fonden støttede mig med 3.000,00 kroner.

Ansøgning foregår digitalt via deres hjemmeside.

Læs mere her:

https://www.robinsohnfonden.dk/ansoegning-om-legater/ansoegningsskema.aspx

Fonden Den Hageske Stiftelse

Hjælp til personer med psykiske lidelser.

Den Hageske Stiftelse kræver at din læge og/eller socialrådgiver laver ansøgningen.

Læs mere her:

https://hageskestiftelse.dk/legatansogning/

Heinrich & Laurine Jessens Fond

Heinrich og Laurine Jessens Fond støtter personer som anses for at være værdig og trængende.

Læs mere her:

https://www.heinrichoglaurinejessensfond.dk/

Rudolph Als Fondet

Støtter værdige og trængende mænd eller kvinder med dansk indfødsret, hvis arbejdsevne er nedsat af sygdom eller alderdom.

Bemærk at du skal søge indenfor Gruppe B.

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.rudolph-als-fondet.dk/

Lassefonden

Lassefonden yder støtte til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelse (ASF).

Læs mere her:

http://lassefonden.dk/

Drost Fonden

Drost Fonden yder støtte til oprettelse af bosteder for psykisk syge børn, unge og voksne samt legater til enkeltpersoner som er værdigt trængende eller til et rejselegat med kulturelt sigte.

Læs mere her:

https://www.drostfonden.dk/donationer

Generalkonsul Hugo Evers Legat

Dette legat støtter fysisk og psykisk handikappede.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/generalkonsul-hugo-evers-legat

https://grantmanager.grantcompass.com/generalkonsul-hugo-evers-legat

Adelgaard Fonden

Adelgaardfonden yder støtte til almenvelgørende og almennyttige formål, herunder til hjemløse
personer og / eller til personer med dokumenterede fysiske og psykiske handicap.

Læs mere her:

https://www.facebook.com/adelgaardfonden/

https://grantmanager.grantcompass.com/aase-og-henry-adelgaards-fond/

Grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins legat

AFVENTER AKTIV EMAIL-ADRESSE TIL REKVIRERING AF ANSØGNINGSSKEMA

Støtte til Børn og unges uddannelse, Forbedring af børn og unges opvækstvilkår, samt Værdigt trængende.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/grosserer-emil-hjort-og-hustru-therese-hjort-fdt-seidelins-legat

 • Ansøgningsskema rekvireres via e-mail (1/8-17/9) på hjortslegat@mail.dk, og indsendes med posten.
Ansøgning
Post

Send din ansøgning til:

Grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat c/o Gabriel Rohde

Henriettevej 31

2920 Charlottenlund

Mærk kuverten:

Grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat

Email

Send din ansøgning til:

hjortslegat@mail.dk

I emnefeltet skal du skrive:

Grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat

OBS
 • Ansøgning tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert.
  • Der kan tilsendes én digitalt, via e-mail, også.
 • Der uddeles kun midler i maj og november i ulige år.

Generalkonsul Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhm’s Fond

Fonden yder bl.a. støtte til værdigt trængende privatpersoner med sygdom og/eller handicap.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/generalkonsul-friedrich-bhm-og-datter-else-bhms-fond

https://grantmanager.grantcompass.com/generalkonsul-friedrich-boehm-og-datter-else-b-hm-s-fond

Ekspeditionssekretær, cand. jur. Torkil Steenbecks Legat

Støtte til værdigt trængende personer, fortrinsvis syge og svagelige.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/ekspeditionssekretr-cand-jur–torkil-steenbecks-legat

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaer kan rekvireres ved at sende e-mail (steenbeckslegat@mail.dk) eller en frankeret svarkuvert til advokat Gabriel Rohde.

Ansøgning

Send din ansøgning til:

Advokat Gabriel Rohde

Henriettevej 312920 

Charlottenlund

Mærk kuverten: 

Steenbecks Legat

OBS
 • Ansøgning fremsendes i papirudgave med post.
 • Frist for rekvirering af ansøgningsskema er 15. september.
  Udbetaling sker i december.
 • Der kan ikke ansøges digitalt.

Emil Lorenzens Mindelegat

Støtte til værdigt trængende samt hjælp til uddannelse.

Personer, som pga. sygdom eller andre uforudsete årsager har det vanskeligt.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/emil-lorenzens-mindelegat/stoetteomraade/7666

Ansøgning

Send din ansøgning til:

Advokat Janne Glæsel,

Kontorfællesskab med Nyborg & Rørdam Advokatfirma

Store Kongensgade 

771264 København K

Mærk kuverten: 

Legatansøgning til Emil Lorenzens Mindelegat

OBS

Ansøgningen skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • Lægeerklæring
 • Årsopgørelse

Det Saxildske Fond

Det Saxildske Familiefond har til formål at yde økonomisk støtte til værdigt trængende personer under uddannelse, etablering eller udvidelse af virksomhed samt til sygdom og rekreation, herunder især ældre og svage.

Læs mere her:

https://www.saxildfonden.dk

https://grantmanager.grantcompass.com/det-saxildske-familiefond/

William & Hugo Evers Fond

Støtte til bl.a. værdigt trængende, og personer som har behov for hjælp til at komme tilbage på sporet.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/william–hugo-evers-fond

https://www.facebook.com/Williamoghugoeversfond/

https://grantmanager.grantcompass.com/william-hugo-evers-fond/

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat

Legatet gives til værdigt trængende, herunder syge og/eller gamle, uddannelse i videste forstand samt forskning i videste forstand.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/friedrich-wilhelm-frank-og-hustru-angelina-franks-mindelegat

Ansøgning

Send din ansøgning til:

Forretningsfører Peter Christian Kierkegaard,

c/o KLAR Advokater

Indiakaj 122100 København Ø

Mærk kuverten: 

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks mindelegat

Ansøgningsskema

https://klaradvokaterne-my.sharepoint.com/personal/us_klaradvokater_dk/_layouts/15/onedrive.aspx

OBS
 • Vedlæg Årsopgørelse fra Skat.
 • Legatet har ikke ressourcer til at tage imod telefoniske henvendelser. Venligst benyt kontaktformularen, hvis du har spørgsmål.
 • Ansøgninger modtages ikke pr. mail, men alene ved almindelig postforsendelse.

Marie og M.B. Richters Fond

Fonden støtter bl.a. værdigt trængende personers opnåelse af rimelig levestandard.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/marie–m-b–richters-fond

https://www.stenohus.dk/fonde.aspx

https://mmbr-fond.grant.nu/profile/#/signup

Rigmor Nielsens Fond

Støtter bl.a. personer, der er i nød på grund af sygdom eller andet, samt velgørende formål i øvrigt.

Læs mere her:

https://rigmornielsensfond.dk/

AP Jessen Fonden

Denne fond kan bl.a. yde donationer i form af gaver, legater, stipendier, understøttelser eller udlån, med eller uden sikkerhed, og med eller uden rente, til enkeltpersoner eller institutioner – alt efter bestyrelsens frie skøn…

(( https://apjessenfonden.dk/fundats/ ) § 10 B.)

Der ydes også støtte til: trængende børn, ældre eller svagelige, tilhørende de grupper i vort samfundsliv, der ikke er at finde i rækken af de krævende og de af socialvæsenet særlig begunstigede, men som har et behov for hjælp, støtte og opmuntring i en overset og trist tilværelse.

(( https://apjessenfonden.dk/fundats/ ) § 10 B. c.)

Læs mere her:

https://apjessenfonden.dk/ap-jessen-fonden/

Savværksejer Jeppe Juhls og hustru Ovita Juhls Mindelegat

Yder støtte til mennesker, der er værdigt trængende, og som uden egen skyld lever under trange kår.

Læs mere her:

https://www.jeppe-juhls-legater.dk/

https://www.legatbogen.dk/savvrksejer-jeppe-juhls-og-hustruovita-juhls-mindelegat

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Yder støtte til mennesker, der må anses for værdige og trængende.

Læs mere her:

https://www.heinrichoglaurinejessensfond.dk/

http://www.heinrichoglaurinejessensfond.dk/wp-content/uploads/2016/03/HLJFond_Heinrich_Jessen_indhold.pdf

Ellen Lauritzen og Georg Jacob og Hustrus Legat

Støtter værdigt trængende kvinder, mænd og børn, til bl.a. kronisk syge, rekreation og rejser.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/ellen-lauritzen-og-georg-jacob-og-hustrus-legat

Ansøgning

Ansøgning samt bilag skal hæftes sammen øverst i venstre hjørne til ét samlet dokument.

Ansøgningen skal indeholde cpr-nr., dokumentation for at ansøger opfylder Fondens formål, herunder beskrivelse af baggrunden for ansøgningen samt en beskrivelse af, hvad legatet ønskes brugt til.

Ansøgningen kan IKKE sendes elektronisk/digitalt.

Post

Send din ansøgning til:

Mazanti-Andersen

Amaliegade 10

1256 København K

Mærk kuverten: 

Ellen Lauritzens og Georg Jacob og Hustrus Legat

Rekreativ ophold

Foreningen til Støtte af Sygdomsramte Erhvervsaktive Borgere

Søg støtte til rekreativt ophold/ferie efter sygdomsperiode, med fokus på at komme frisk tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere her:

https://www.sygdomsramte-borgere.dk/

Uddannelse / Studerende

Christen Møller Sørensens og hustru Marie Christine Sørensens Fond

Støtter bl.a. unge mænd og kvinders uddannelse ved højere læreanstalter.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/christen-mller-srensens-og-hustru-marie-christine-srensens-fond

OBS

Ansøgningsskema rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert.

Adresse

c/o Winnie Kirchheiner

Søndertoften 183

2630 Taastrup

Holger Larsens Enkes Mindefond

Støtter bl.a. understøttelse af unge mennesker til opnåelse af uddannelse til en livsstilling, som de med flid stræber efter og har evne til, men mangler midler til at opnå.

Læs mere her:

www.kahlke.dk/fonde/holger-larsens-enkes-mindesfond

Poul Martin Christiansen -og hustrus fond

Støtte til værdigt trængende studenter, samt andre personer under uddannelse.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/overlge-poul-martin-christiansen-og-hustrus-fond

Ansøgning

Send din ansøgning til: 

legat@pmcfond.dk

I emnefeltet skal du skrive: 

Legatansøgning

Jens Chr. Christensen Stage & Marie Sørensen Stages fond

Denne fond søges digitalt igennem Ringkøbing-Skjern kommune

Fonden har til formål at støtte forældreløse børn og børn af enlige forsørgere, til:

 • Ophold på efterskole og højskole.
 • Uddannelse på gymnasiet, handelsskole eller lignende.

Ansøgningskrav:

 • Barnet er forældreløs, eller har enlig forsørger (ikke samlevende)
 • Barnet er mellem 16 og 25 år, på tidspunktet for legatets uddeling.

Læs mere her:

https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer

Inge Lise Kromann Sørensens Fond for Sindslidende

Rejse- & uddannelseslegater for mindrebemidlede psykisk syge i Danmark.

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/inge-lise-kromann-srensens-fond-for-sindslidende/

OBS

Ansøgningsmetode annonceres i februar-udgaven af Sindbladet.

Almennyttige og almenvelgørende formål

Rieck-Andersens Familiefond, Aarhus

Rieck-Andersens Familiefond, Aarhus uddeler legater til almennyttige og almenvelgørende formål.

Legatmodtagerne skal være i økonomisk trang.

Legaterne ydes som:

 • hæderslegater til videnskabsfolk, forfattere, kunstnere m.fl. som en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
 • som studie-, studierejse- og præmielegater til elever på uddannelsesinstitutioner
 • legater til sports-, skytte- og idrætsforeninger
 • legater til sygdomsbekæmpende foreninger

Læs mere her:

https://www.rieck-andersens-familiefond.dk

Otto og Lilli Kahles Fond

Fondens formål er at yde støtte til almen velgørende eller andet almennyttigt formål, at yde støtte til økonomisk trængende samt at yde støtte til stifterens familie. 

Læs mere her:

https://www.legatbogen.dk/otto-og-lilli-kahles-fond

Ansøgning

Send din ansøgning til kahle@focus-advokater.dk 

I emnefeltet skriver du:

Otto og Lilli Kahles Fond – 12482-0011

Advokatbistand

Birthe Daells Fond

Søg økonomisk hjælp til advokatbistand.

Læs mere her:

https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Advokatraadet/BirtheDaellsFond.aspx

Bidragydere

AspieK vil gerne takke følgende personer for bidrag til listen over fonde: